Visualització de contingut web

Dades sectorials

En la secció de dades podrem trobar aquelles informacions quantitatives disponibles sobre la situació i la dinàmica de les activitats culturals i creatives al territori valencià. La informació està estructurada partir de dos eixos. El primer, que té a veure amb la posició en la cadena de valor de l'activitat cultural: recursos, formació, creació, producció, distribució, consum i participació, i conservació i el segon eix, quan és possible, es refereix, a la distribució sectorial de les activitats considerant al sector de les arts i el patrimoni (arts visuals, arts escèniques, música en directe, patrimoni, biblioteques i arxius), les indústries culturals (llibre, audiovisual i música gravada), altres activitats creatives (disseny, arquitectura, videojoc), per a arribar a altres activitats connexes quan les considerem d'interés.  

En general les informacions provenen de fonts oficials, quan és possible, tot i que incorporem dades d'estudis sectorials i professionals, informes i treballs acadèmics i altres fonts amb graus de fiabilitat  contrastades. En la visualització de la informació tractem de contextualitzar la realitat valenciana en el conjunt d'Espanya. Les dades s'aniran ampliant i actualitzant en funció de la disponibilitat de noves dades.