Visualització de contingut web

Fitxa tècnica

Univers Població de 18 i més anys resident en la Comunitat Valenciana
Àmbit Territorial Províncies i municipis d'Alacant, Castelló i València
Mostra Comunitat Valenciana

Alacant: 670 enquestes

Castelló: 402 enquestes

València: 928 enquestes

Total: 2.000 enquestes

Procediment de recollida de la informació Qüestionari estructurat aplicat mitjançant entrevista.
Nivell de confiança 95,5% (1,96 sigmes)
Error mostral P=Q=0,5 l'error de mostreig.