Visualització de contingut web

Objectius operatius

  • Realització d'enquestes, estudis i recerques sobre la cultura, les pràctiques culturals i el patrimoni cultural valencians des d'una visió integrada i amb diferents enfocaments: territorial, lingüístic, de gènere, d'educació, de poder adquisitiu, o edat, així com estudis o recerques sobre sectors culturals, territoris o col·lectius específics. 
  • Seguiment de l'evolució de la societat valenciana en relació amb la cultura, les pràctiques culturals i el patrimoni cultural. Estudis de prospectiva. 
  • Elaboració d'indicadors culturals i de patrimoni adaptats a la realitat valenciana. 
  • Intercanvi d'idees, propostes i iniciatives que milloren l'aproximació a la diversitat sociocultural valenciana. 
  • Identificació i valoració dels factors que representen obstacles en l'accés universal als béns i serveis culturals i del patrimoni, en l'exercici de la participació en el disseny de les polítiques culturals i, de manera general, en l'exercici dels drets culturals i els deures de la ciutadania. 
  • Proporcionar una base de coneixement per als professionals i empreses dels sectors de la cultura i el patrimoni. 
  • Identificació de les oportunitats de la cultura i el patrimoni per a la construcció d'un nou model econòmic valencià, basat en el coneixement, la innovació, l'obertura a l'exterior i la sostenibilitat. 
  • Preparació, realització i difusió de publicacions, fòrums, jornades, seminaris i reunions relacionades amb la cultura i el patrimoni valencians. 
  • Suport tècnic a la conselleria competent en Cultura en el disseny, seguiment i l'avaluació dels plans i programes que s'executen en matèria de cultura i patrimoni. 
  • Intercanvi d'experiències i coneixement amb entitats que porten a terme funcions similars en altres territoris, per tal de desenvolupar metodologies  innovadores que milloren el coneixement de les demandes, les necessitats i les expectatives de la població i els sectors culturals en relació amb la cultura i el patrimoni